SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL – ÎNCASĂRI este subordonat Contabilului șef al Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea.
Principalele activități derulate în cadrul Serviciului Financiar Contabil - Încasări sunt următoarele:
1. Coordonează, asigură și răspunde de întreaga activitate financiar – contabilă;
2. Întocmește bugetul de venituri și cheltuieli;
3. Asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
4. Întocmește și verifică balanțele de verificare sintetice și analitice lunare;
5. Întocmește situațiile financiare și raportările contabile lunare, trimestriale și anuale și răspunde de exactitatea și legalitatea celor înscrise;
6. Asigură și răspunde de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare;
7. Ține evidența și verifică permanent realizarea cheltuielilor bugetare pe capitole, subcapitole, articole, alineate cu respectarea sumelor alocate în buget;
8. Asigură exercitarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale în vigoare;
9. Asigură și răspunde de respectarea legalității privind întocmirea documentelor financiar contabile prezentate spre aprobare;
10. Răspunde de folosirea corectă a documentelor cu regim special;
11. Întocmește și verifică statele de plată privind drepturile salariale ale personalului și calculează reținerile salariale și obligațiile de plată ale instituției către bugetul general consolidat al statului;
12. Întocmește, semnează electronic și depune declarațiile 100 și 112 lunar în termenele stabilite de lege;
13. Semnează electronic și depune în termenele stabilite de lege declarația L153 întocmită de Biroul Resurse Umane;
14. Efectuează, semnează electronic și depune toate operațiunile privind raportările FOREXEBUG în termenele stabilite de lege;
15. Eliberează prin aplicația PatrimVen adeverințe de venit și alte documente solicitate de contribuabili;
16. Colectează, încasează și depune în conturile Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu și Unitatea Administrativ Teritoarială a Municipiului Tulcea deschise la Trezoreria Operativă a Municipiului Tulcea toate veniturile rezultate din activitatea Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu în termenele legale prevăzute de lege;
17. Asigură mentenanța parcometrelor și telescopului;
18. Întocmește și raportează Dările de seamă lunare cu privire la salarii, către Institutul National de Statistică;
19. Ține evidența materialelor, obiectelor de inventar, mijloace fixe proprii, mobilier urban și mijloace fixe proprietate ale Consiliului Local Tulcea;
20. Asigură valorificarea inventarelor în baza listelor de inventar prezentate de comisiile de inventariere constituite în baza deciziilor și dispozițiilor date de ordonatorul principal și tertiar după caz
21. Participă la elaborarea Planului anual de achiziții publice;
22. Inițiaza proiecte de hotarâri care urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului
Tulcea și participă la ședințele Consiliului Local pe probleme din sfera de activitate a serviciului, la solicitarea conducerii;
23. Duce la îndeplinire și alte dispozitii obligatorii pentru salariati, sub rezerva legalității, emise conducerea direcției sau cele care rezultă din aplicarea actelor normative în vigoare (legi, ordonanțe, regulament intern).

Contact : E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; nr. de telefon: 0240.516.250 interior 104

Program Audiente

Director

Luni, orele 16.30 - 17.30

Cu programare cu minim 24 ore inainte telefonic sau la sediu

Anunturi Publice

Vremea in

Harta a Municipiului Tulcea