DATE CONTACT : e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

                                   Telefon : 0240. 516250 Interior :114

Obiectiv : gestionarea bunurilor care aparțin domeniului public şi privat al Municipiului Tulcea

Principalele activități derulate în domeniul Gestiune Patrimoniu sunt următoarele:

1. Verifică pe teren și în baza de date sesizările primite și întocmește referate prin care se propun soluții și măsuri ce trebuiesc adoptate pentru bunurile proprietatea Consiliului Local Tulcea;

2. Constituie baza de date privind întregul patrimoniu (terenuri și clădiri) al Municipiului Tulcea;

3. Colaborează cu serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Compartimentul Cadastru al Primăriei pentru actualizarea bazei de date privind patrimoniul Municipiului Tulcea;

4. Ține și actualizează permanent evidența bunurilor din domeniul public al Municipiului Tulcea;

5. Ține și actualizează permanent evidența bunurilor din domeniul privat al Municipiului Tulcea;

6. Urmărește punerea în valoare a terenurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Tulcea;

7. Organizează și gestionează baza de date ce cuprinde evidența proprietății imobiliare pe raza administrativ teritorială a Municipiului Tulcea, conform registrelor de cadastru, pe posesori și categorii de folosință;

8. Colectează acte normative care constituie cadrul juridic al modificărilor de proprietate și asigură înregistrarea acestora în baza de date informatizată;

9. Efectuează schimbul de informații cu alte instituții locale în vederea actualizării evidențelor cadastrale;

10. Analizează și identifică actele care stau la baza documentațiilor privind constituirea patrimoniului societăților comerciale cu capital de stat în baza HG 834/1991, determinând terenurile aflate în patrimoniul societăților comerciale, după care le înaintează spre aprobare directorului Direcției;                                                                                                                                      

11. Întocmește adrese de răspuns pe circuit intern privind regimul juridic pentru imobilele care fac obiectul Legii nr. 10/2000, conform evidențelor;

12. Ține și actualizează permanent evidența mijloacelor fixe;

13. Elaborează metodologia de inventariere, inventariază proprietățile publice și private ale  

   Municipiului Tulcea și întocmește dosarele pentru înscrierea acestora în evidențele Cărții Funciare;

14. Colectează și centralizează date privind evoluția proprietății astfel încât în orice moment să se

dispună de date reale asupra terenurilor, date privind suprafața și natura proprietății;

15. Urmărește permanent mișcarea mijloacelor fixe și întocmește bonuri de mișcare;

16. Procură documentele de intrare în proprietate a bunurilor din domeniul public și privat;

17. Desfășoară activități de intabulare a construcțiilor și terenurilor din domeniul privat;

18. Identifică și înscrie în evidențe bunuri și valori ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului

Tulcea;

19. Anual inventariază bunurile mobile și imobile conform legislației în vigoare;

20. Verifică realitatea concretă din teren și eliberează adeverințe în baza art. 36 din Legea 18/1991;

21. Ține evidența cererilor în vederea acordării de terenuri gratuite conform prevederilor Legii 15/2003

și urmărește desfășurarea legală a activităților prevăzute în Normele de aplicare a legii;

22. Întocmește documentația necesară pentru Consiliul Local în vederea atribuirii prin încredințare  

directă și gratuită a unor imobile și terenuri;

23. Întocmește informări, diverse rapoarte, proiecte de hotărâri pentru a fi supuse aprobării Consiliului

Local;

24. Acordă, atunci când situația impune, consultații în domeniu contribuabililor care solicită diferite

informații;

25. Asigură și răspunde de respectarea prevederilor cuprinse în actele normative care reglementează

activitatea în domeniu (Legi, Decrete, OG, HG, HCL, Dispoziții ale Primarului și Directorului Direcției

de Întreţinere și Administrare Patrimoniu);

26. Asigură schimbul de informații cu celelalte compartimente din Primărie, furnizând la cererea scrisă

a acestora date privind situația tehnico-juridică a patrimoniului imobiliar-terenuri;

27. Urmărește și asigură rezolvarea în termen a scrisorilor, petițiilor, obiecțiilor formulate de cetățenii

Municipiului Tulcea;

28. Emite acorduri și avize solicitate atât de concesionari cât și de chiriași, pentru: racord sau rețea (gaze

naturale, apă și canalizare, energie electrică), acord de vecinătate cu domeniul public sau privat

(construire locuințe și imprejmuire, PUZ-uri, demolări), acorduri pentru ocuparea domeniului public

(piețe, parcuri, străzi), pentru evenimente sociale (manifestații, greve), pentru evenimente socio-

culturale (festivaluri de muzică, festivaluri de film, circuri), pentru evenimente sportive (cros, Raliul

Deltei, Rowmania, diverse alte evenimente) si alte acorduri conform solicitărilor primite pe sfera de

activitate a biroului;

29. Emite avize solicitate prin certificat de urbanism;

30. Anual inventariază bunurile mobile şi imobile conform legislaţiei în vigoare;

Program Audiente

Director

Luni, orele 16.30 - 17.30

Cu programare cu minim 24 ore inainte telefonic sau la sediu

Anunturi Publice

Vremea in

Harta a Municipiului Tulcea