Activitatea Achiziţiilor Publice se desfăşoară în domeniul organizării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice în vederea atribuirii de contracte de furnizare, de servicii şi de lucrări. Procesul de achiziţie publică reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea cărora se obţine produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achiziţie publică. Astfel în cadrul Biroului se întocmeşte documentaţia necesară demarării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, respectiv se întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord –cadru încheiat.

Sunt îndeplinite atribuţii după cum urmează:
a)    Primește, analizează și verifică referatele de necesitate;
b)    Elaborează și actualizează Programul Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) în baza necesităților transmise de birouri/servicii/compartimente;
c)    Elaborează notele justificative în toate situațiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitația deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituției și cu avizul compartimentului juridic;
d)    Alege procedura de atribuire conform Legii nr. 98/2016;
e)    Propune componența comisiei de evaluare;
f)    Elaborează documentația de atribuire în colaborare cu compartimentele/birourile/serviciile care solicită necesitatea achiziției, în funcție de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;
g)    Asigură activitatea de informare și de publicare privind pregătirea și organizarea licitațiilor, obiectul acestora, organizarea, termenele, precum și alte informații cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziții publice;
h)    Colaborează cu serviciile și compartimentele de specialitate;
i)    Transmite spre publicare în SEAP/SICAP (www.e-licitatie.ro) anunțurile de participare precum și documentele aferente demarării procedurilor;
j)    Pune la dispoziţia potenţialilor ofertanţi, documentaţia de atribuire/fișele de date cu respectarea legislației;
k)    Oferă/transmite informaţiile solicitate de ofertanții participanți la proceduri, în baza prevederilor legale;
l)    Primește ofertele;
m)    Participă la deschiderea ofertelor împreună cu comisia de licitații;
n)    Participă la şedinţele Comisiei de evaluare a ofertelor;
o)    Verifică împreună cu membrii comisiei propunerile tehnice și financiare ale ofertanților;
p)    Stabilește ofertele inacceptabile sau neconforme și ofertele admisibile împreuna cu comisia de evaluare;
q)    Primește/înaintează în vederea soluţionării și redactează actul prin care Comisia de evaluare soluţionează contestaţiile;
r)    Întocmește și transmite documentele solicitate de către CNSC București în vederea soluționării contestațiilor formulate de ofertanții participanți la procedurile de atribuire, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică;
s)    Asigură aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire;
t)    Participă la negocierea clauzelor contractuale, dacă este cazul;
u)    Întocmește și înaintează spre semnare contractele de achiziţie publică;stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a ofertelor admisibile impreuna cu comisia de evaluare.
v)    Transmite copii ale contractului/dosarului achiziției directe structurii care are în atribuții derularea contractului respectiv și Serviciului Financiar Contabil – Încasări pentru urmarirea derulării din punct de vedere financiar, conform procedurii interne;
w)    Păstrează dosarele de achiziție publică pentru toate procedurile derulate și finalizate;
x)    Ține evidența achizițiilor efectuate pe coduri CPV astfel încât să nu se depășească valoarea contractuală precum și pragurile stabilite de lege în ceea ce privește procedura de atribuire;
y)    Întocmește actele adiționale pentru prelungirea contractelor;
z)    Duce la îndeplinire și alte dispozitii obligatorii pentru salariati, sub rezerva legalității, emise conducerea direcției sau cele care rezultă din aplicarea actelor normative în vigoare (legi, ordonanțe, regulament intern).
aa)    Intocmeste şi  transmite   documentele solicitate de către C.N.S.C. Bucureşti în vederea soluţionării contestaţiilor făcute de către ofertanţii participanţi la procedurile de atribuire, în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica
bb)    Intocmeste şi  transmite, conform prevederilor legale, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, documentele solicitate de către unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice pentru contractele de achiziţie care sunt supuse verificării aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire.
cc)    Tine evidenta achizitiilor efectuate pe coduri CPV astfel incat sa nu se depaseasca valoarea contractuala precum si pragurile stabilite de lege in ceea ce priveste procedura de atribuire
dd)    Pastreaza confidentialitatea informatiilor si datelor dobandite si uitilizate in realizarea sarcinilor de serviciu

E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Program Audiente

Director

Luni, orele 16.30 - 17.30

Cu programare cu minim 24 ore inainte telefonic sau la sediu

Anunturi Publice

Vremea in

Harta a Municipiului Tulcea